Wprowadzenie

Wstęp do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Komisja Europejska decyzją z dnia 07 grudnia 2007 r. zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Zwieńczyło to wielomiesięczną pracę nad przygotowaniem największego programu w historii Unii Europejskiej.

W ramach programu realizowane są duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego tj. budowa kanalizacji i wodociągów, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody, unowocześnienie starych i budowa nowych składowisk odpadów, budowa zakładów utylizacji i recyklingu odpadów, modernizacja ciepłowni i elektrowni, unowocześnienie z punktu widzenia ochrony środowiska setek zakładów przemysłowych, poprawa stanu dróg istniejących i budowa nowych, ochrona zabytków i innych obiektów o dużej historycznej wartości, wyposażenie szkół artystycznych oraz innych uczelni, a także projekty służące polepszeniu warunków w szpitalach oraz na poprawę jakości usług pogotowia ratunkowego. Dużą wagę przywiązuje się do inwestycji, które w korzystny sposób wpływają na stan środowiska. W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów.


Cel programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Celem Polityki spójności jest wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.
Oś priorytetowa I - gospodarka wodno - ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM finansowana ze środków Funduszu Spójności.
Cel: Głównym celem priorytetu jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. W zakresie gospodarki wodno - ściekowej wspierane będą inwestycje, które prowadzą do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i do ziemi wraz z ściekami, a także realizowane razem z nimi kompleksowo inwestycje zapewniające odpowiednią jakość wody pitnej w aglomeracjach zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategią Gospodarki Wodnej,

 

Beneficjentami mogą być Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, oraz Podmioty świadczące usługi publiczne wodno - ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.